Poradna Sv.Apolináře

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D., SSLJ
REUNION 5/2017

 Poradna sv. Apolináře je řádové dílo nemateriální pomoci zaměřené na konkrétní potřebné lidi. Spočívá v předávání znalostí, dovedností a rad lidem bojujícím s různými formami závislosti. Cílem je předejít konfliktům a sporům při jejich  návratu po odvykací léčbě do běžného života.
 Poradna sv. Apolináře je společným dílem Všeobecné fakultní nemocnice 1. Lékařské fakulty UK a Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského. Je provozována při Klinice adiktologie v Apolinářské ulici (dále jen klinika) výkonnou složkou řádu (receptorií) neboli Lazariánskou pomocí. 
 Dobrovolnou špitální pomoc poradna poskytuje formou pravidelného bezplatného právního a odborného poradenství pacientům. Jde především o individuální poradenství založené na dobrovolnosti. Pravidelné konzultace dle potřeby a zájmu pacientů jsou jednorázové, opakované či dlouhodobé. Na konzultační činnost Poradny sv. Apolináře navazuje pro bono poskytování právních a mediačních služeb zajišťovaných zatím pouze Advokátní a mediační kanceláří Šalamoun a Partners neboli mojí privátní advokátní praxí.
 Tímto článkem vám chci přiblížit zrození a činnost poradny a otevřít prostor pro představení některých „apolinářských dětí“, tedy lidí, kteří v Poradně sv. Apolináře našli dočasně svou oporu a pomoc na cestě za abstinencí, jejich příběhů a našich zkušeností z poradny.
 Formování poradny probíhalo ve třech etapách. Od konce roku 2013 do ledna 2015 byla zformulována myšlenka nemateriální právní pomoci pacientům kliniky a vroce  2014 byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Lazariánskou pomocí, zastoupenou MUDr. Michalem Zahálkou, KLJ, špitálníkem řádu, a nemocnicí, zastoupenou ředitelkou Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA. Cílem bylo organizační a personální zajištění pro poskytování odborné právní pomoci pacientům kliniky formou dobrovolnických služeb ze strany Lazariánské pomoci. Přípravu řídili špitálník MUDr. Michal Zahálka, primář kliniky MUDr. Petr Popov a Mgr. Martin Vlček, psycholog a terapeut sdlouholetou zkušeností s léčbou závislostí. V počáteční fázi se kzákladnímu přípravnému týmu připojily MUDr. Vladimíra Vlčková, vedoucí lékařka lůžkového oddělení mužů a já (tehdy ještě Pavlová), pověřená založením a vedením poradny. Součástí týmu se staly sociální pracovnice (adiktoložky) Bc. Romana Eleanor Kačírková a Mgr. Adéla Masaryková, a Tereza Hoskovcová, která se starala o podporu ze strany nemocnice.
 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze patří mezi největší zdravotnická zařízení v České republice. Klinika adiktologie vznikla sloučením bývalého Oddělení pro léčbu závislostí a Centra adiktologie. Centrum zajišťuje třístupňové vysokoškolské studium a celoživotní vzdělávání v oboru adiktologie, výzkum v oblasti užívání návykových látek a závislého chování a vývoj nových přístupů v prevenci, léčbě a sociální reintegraci postižených. Oddělení pro léčbu závislostí léčí závislosti na návykových látkách, patologické hráčství (gambling) a kombinaci závislosti s dalšími duševními poruchami. Zajišťuje i rodinnou terapii návykových nemocí. Přednostou kliniky je prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., primářem je MUDr. Petr Popov, MHA. Klinika je bezpochyby kolébkou moderní adiktologie i z evropského a světového pohledu. Známá pražská záchytka a první protialkoholní léčebna v Apolinářské ulici, lidově známá jako „Apolinář”, se vypracovala na moderní zdravotnické, pedagogické a výzkumné pracoviště.
 Faktickým provozem poradny jsem byla na sklonku roku 2014 pověřena já. V lednu 2015 jsem absolvovala týdenní stáž na klinice a podrobně se seznámila s programy, které klinika nabízí pacientům, s potřebami adiktologické péče, možnostmi a nároky pacientů i pravidly a požadavky zdravotního zařízení. Do září 2015 bylo postupně vytvořeno zázemí, technická podpora a ve spolupráci se sociálními pracovnicemi také metodologický styl práce poradny. Základním kritériem pro poskytování služby je princip dobrovolnosti a osobní odpovědnosti pacientů. Konzultace je poskytnuta jen za předpokladu, že o ni pacient požádá, dostaví se ve sjednaný termín a dodržuje řád léčby.
 Poradna fungovala od ledna 2015 pravidelně vždy jednou týdně. Během každého pátečního dopoledne jsem radila vnejrůznějších záležitostech jednomu až čtyřem pacientům, kteří přišli z vlastního rozhodnutí nebo na doporučení. Zvládli jsme i improvizaci vynucenou ztrátou poradenské místnosti. Od roku 2016 se začal objevovat zajímavý fenomén tzv. apolinářských dětí neboli osob, kterým se dostalo díky poradně významné právní pomoci, ale zůstaly se mnou vkontaktu, často proto, že zahájená nebo probíhající řízení neskončila s ukončením léčby.
 Od října 2017 se osobní konzultace na klinice omezily na pátky v lichých týdnech, aby se v sudém týdnu vytvořil dostatečný prostor pro pomoc a podporu pacientům po léčbě, kteří své sliby z poradny myslí vážně a skutečně se rozhodnou pro změnu ve svém životě. V sudém týdnu bude poradna fungovat v podobě nově formovaného Centra sv. Basila v centru Prahy. Konzultace
mimo prostory kliniky a pokračování v rozdělané práci mají být řádovou a špitální podporou a oporou těm nejstatečnějším a nejodvážnějším, kteří se nevzdají.
 Název „Poradna sv. Apolináře“ vyjadřuje mimo jiné souvislost moderní léčby závislostí s tradicí světce, jemuž je zasvěcen gotický kostel v sousedství kliniky a který za svého života mnohé zázračně uzdravoval a léčil na těle i na duchu. Toto spojení podtrhuje podstatu špitální a charitativní pomoci bližním, které je posláním členů řádu a dobrovolníků Lazariánské pomoci.

Klinika Adiktologie v Apolinářské ulici
Klinika Adiktologie v Apolinářské ulici

 

Klinika Adiktologie v Apolinářské ulici
Klinika Adiktologie v Apolinářské ulici

 

Lukáš před vykročením k nové naději
Lukáš před vykročením k nové naději