Členové naší jednotky Lazariánské pomoci - Receptorie stále usilují o získání dalších spolupracovníků v Jižních Čechách a o zmapování dosavadních lazariánských aktivit v této oblasti.

Proto jsme si po doporučení  J.E. bailliho a po přečtení článku v Reunionu č. 2/2011 řekli, že by byla škoda, abychom se blíže neseznámili s činností strakonických skautů br. Trávníčka a br. Paulici.

V druhé polovině května jsme proto v rámci svých cest po Jižních Čechách, oba spřízněné bratry navštívili v klubovně jejich skautského oddílu ve Strakonicích. Po úvodním seznámení nás bratři informovali o své dlouholeté prospěšné práci pro klienty ústavu v Oseku na Strakonicku.

I když se nyní, po nástupu nového vedení ústavu, jejich práce ubírá jiným směrem (ústav již nemá zájem o dodávání šatstva ze skautských sbírek), jejich aktivní práce neskončila. Dvakrát ročně organizují pro klienty vycházky do přírody – skautské stezky, které po plnění úkolů bývají zakončeny příjemným posezením u táboráku. 

Členové jihočeské jednotky LP hned na místě bratrům skautům přislíbili svou účast na této akci na podzim t.r. a  finanční či materiální pomoc na akci.

Také se dozvěděli, že i výše zmíněné sbírky šatstva budou pokračovat. Jen při nezájmu o ně v Oseku, budou využity pro Dětský domov a Dům seniorů v Táboře. Vzhledem k osobním vazbám členů jednotky LP na Tábor, se i zde otevírá prostor pro blízkou součinnost.

Věříme, že budoucí spolupráce bude oboustranně příjemná a hlavně užitečná pro ty, kteří naší pomoc potřebuji.

Aleš Randl, BLJ.
velitel Jihočeské jednotky LP-Receptorie